جست و جو
تصویر ماه
ورود به صفحه مدیریت سایت
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

دراسنا (پرچمی-خون سیاوشان)

 نام علمی: Dracaena marginata
 نام لاتین: Dragon Tree
 خانواده: لیلیاسه - Liliaceae

 

تولمئیا

 نام علمی:  Tolmiea menziesii
 نام لاتین: Piggy back plant
 خانواده: Saxifragaceae

 

ترادسکانتیا(برگ بیدی)

 نام علمی:                            Tradescantia

 نام لاتین: Wandering jew

 خانواده: Commelinaceae

 

فیکوس بنجامین

 نام علمی: Ficus benjamina

 نام لاتین:  Benjamin’s fig- Ficus tree

 خانواده: انجیر موراسه-Moraceae

 

دراسنا(بلالی-نقره ای)

 نام علمی: Dracaena massangeana

 نام لاتین: Dracaena

 خانواده: روساسه-Ruscaceae

 

یوکا(خنجری)

 نام علمی: Yucca elephantipe

 نام لاتین: Spineless yucca

   Agavaceae/Liliaceae :خانواده    

 

لیندا(پافیلی)

 نام علمی: Beaucarnea recurvata

 نام لاتین: Elephant’s foot, Ponytail palm

 خانواده: روساسه -Ruscaceae

 

برگ عبایی(سپرگرده)

 نام علمی Aspidistra elationr :

 نام لاتین:     Cast-iron Plant

 خانواده: لیلیاسه-Liliacea

 

قهوه

 نام علمی:     Coffea arabica

 نام لاتین: Coffee plant

 خانواده: روناس - Rubiaceae

 

نخل مرداب(پنجه کلاغی)

 نام علمی:Cyperus diffuses 

 نام لاتین: علف چتری-Umbrella grass 

 خانواده: جگنیان -CYPERACEAE

 

مومی

 نام علمی: Hoya bella

 نام لاتین: Miniature wax plant

 خانواده: خرزهره-  Apocynaceae

 

موز زینتی

 نام علمی: Musa cavendishii

 نام لاتین: Dwarf banana

 خانواده: موزها - Musaceae

 
صفحه قبل صفحه بعد