جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

هوالعدل

 

 

 نحوه صحیح تعویض گلدان

 

 وقتی گیاهی را میخرید تولیدکننده آنرا در گلدانی با اندازه مناسب گذاشته است. اما بعداز یکی دوسال احتمالا ریشه آن به ته گلدان میرسد ودر این موقع گیاه از رشد بازمیماند وضرورت داردگلدان آن تعویض شود.

 

چگونه تشخیص دهیم که گیاه نیاز به تعویض گلدان دارد؟

بیشترگیاهان خانگی درگلدان هایی که برای افراد کم تجربه کوچک به نظر میرسند،بهترمیرویند.اشتباه است گلدان گیاهی را عوض کنیم که نیاز به تعویض نداشته باشد.بعضی ازگیاهان فقط در گلدان های کوچک گل می دهند و بعضی دیگر(مثل بروملیادها)هیچگاه نیاز به تعویض گلدان پیدا نمی کنند.

 

نشانه های ظاهری برای تعویض گلدان :

ساقه وبرگ خیلی کند رشد می کنند.حتی اگرگیاه در بهار وتابستان به خوبی تغذیه شود./خاک زود به زود خشک می شود بنابراین نیاز به آبیاری زیادتر است./نوک ریشه از ته گلدان بیرون می زند.

 

نشانه های نهایی برای تعویض گلدان:

گیاه را به ترتیبی که در زیر شرح داده می شود ازگلدان خارج کنید.اگر ریشه گیاه به ته گلدان رسیده باشد ،به جای خاک، توده ای درهم پیچیده ازریشه نمایان می شود .اگرریشه گیاه به ته گلدان نرسیده باشد ،آنرا به همان صورت به همان گلدان برگردانید.

1-اگر می خواهید گیاه را درگلدان کهنه بکارید ،باید آنرا کاملا تمییز کنید .اگرگلدان نو است قبلا آنرا چند ساعت در آب بخیسانید .

2- اگر گلدان سفالی دارید ،سوراخ ته گلدان را با تکه های خرد شده سفال بپوشانید وقدری کمپوست در آن بریزید .

3- گیاه را آب بدهید .یک ساعت بعد آنرا از گلدان خارج کنید .گلدان را وارونه کنید لبه گلدان را به لبه میز بزنید اگر لازم باشد با چاقو جدار داخلی گلدان را ازخاک چسبیده به آن جدا کنید. با جدا شدن گیاه گلدان رابا دست دیگر بالا بکشید.

4- ریشه ها وباقیمانده مرده گیاهی راجدا کنید بعضی قسمت های توده ریشه در هم بافته رابا دقت سست کنید .هرنوع ریشه پوسیده را جدا کنید ،اما مراقب باشید که به ریشه صدمه وارد نشود.

5- گیاه را روی لایه کمپوستی قرار دهید که در گلدان جدید ریخته اید وفاصله بین گیاه و گلدان را به تدریج با کمپوست پرکنید ،کمپوست باید کمی مرطوب باشد .

6- با انگشت شصت خود کمپوست را بفشارید. بازهم کمپوست بریزید وبفشارید تا با خاک قبلی هم سطح شود.سرانجام چند بار به ملایمت گلدان را به زمین تقه بزنید تا کمپوست در جای خود قرار گیرد .

7- گلدان را آب بدهید و به مدت یک هفته در جای سایه دار بگذارید .هرروز به برگهای آن آب بپاشید تا پژمرده نشوند .سپس آنرا در سکو یا محل خود قرار دهید وطبق روش معمول عمل کنید.

 

تعویض گلدان :

 

روش1:بهترین وقت تعویض گلدان در فصل بهار است. برای اینکار گلدان تازه ای که کمی از گلدان قبل بزرگتر باشد انتخاب کنید ، اگرگلدان خیلی بزرگ باشد در رشد آن وقفه ایجاد می شود ، بعضی از گیاهان را پیش از گذاشتن در گلدان جدید میتوان به چند گیاه مستقل تقسیم کرد و هریک را در گلدان مستقل قرار داد.

  

روش 2:
آرایش سطح خاک: به دلایلی چند به خصوص در مورد گلدان های بزرگ ،ممکن است نخواهید گلدان ها را تعویض کنید یا قادر به اجرای چنین کاری نباشید .در این حالت باید خاک سطح گلدان ها را عوض کنید. برای اینکار هر سال در فصل بهار حدود 2یا 3 سانتی متر وبرای گلدان های خیلی بزرگ تا 5 سانتی متر خاک گلدان را بیرون بریزید وبه جای آن کمپوست تازه اضافه کنید.

 

منبع:

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی. نویسنده:دی . جی هسایون. مترجم: محمد رضا داهی